تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

استخدام کارشناس تضمین کیفیت در شرکت توان جم

آگهی استخدام شرکت توان جم

شرکت توان جم واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

ردیف عنوان شغلی شرایط احراز 1 مدیر تضمین کیفیت  – واحد: تضمین کیفیت
– تعریف: شاغل این شغل عهده دارپیاده سازي سیستمهاي مدیریت کیفیت و استانداردهاي سیستمی،براساس نیاز مندي هاي سازمان،مشتریان والزامات استاندارد هاي مدیریت کیفیت و سیستمی باشد.
توانائی، قابلیت ها و مهارت هاي مورد لزوم:
– آشنایی کامل با اصول سیستم هاي مدیریت کیفیت مدیریت و دیگر روش هاي و تکنیک هاي کیفی
– داشتن قوه ابتکار و خلاقیت و طراحی راه حل هاي نوآورانه در مواجهه با مسائل تجربه نشده و جدید
– تسلط کامل بر استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001 و یا دیگر استانداردهاي مرتبط با نوع فعالیت سازمان
– توانایی کار با کامپیوتر و تسلط بر ICDL
اختیارات:
– اختیار انجام اقدامات لازم جهت تحت کنترل درآوردن کلیهي فرآیندهاي سازمان تحت سیستم مدیریت کیفیت
شرح وظایف ادواري:
1- همکاري با واحد آموزش و اعلام و تعیین نیاز هاي آموزشی جدید شناسایی شده پرسنل در جهت ترفیع و ارتقاي مهارت ها و آگاهی آنها به صورت 6 ماهه
2- ارزیابی عملکرد پرسنل زیر مجموعه به صورت 3 ماهه
هر ماه BSC 3. تهیه وتکمیل اطلاعات مورد نیاز
شرح وظایف جاري:
4 – استقرار وارتقاء سیستم مدیریت کیفیت سازمان با مدیریت بر پیاده سازي الزامات مشتریان و الزامات استانداردهاي مدیریت کیفیت
5- تدوین،بازنگري وبروزآوري روشهاي اجرایی،دستورالعمل وفرم هاي مربوطه با همکاري واحدهاي مجري درجهت افزایش اثربخشی
سیستم مدیریت کیفیت
6- فرهنگ سازي استفاده از سیستم هاي مکانیزه سازمان جهت بکارگیري مدارك فنی وسیستمی
7- بهبود ارتباط وتعاملات با مشتري در جهت برآورده کردن خواسته هاي تصریح شده وشناسایی خواسته هاي تصریح نشده5 و…) s 8. تهیه برنامه ممیزي ها واجراي آنها(ممیزي داخلی ،آدیت فرایند،ممیزي
9- انجام مطالعه،بررسی وطراحی فرایندهاي سازمان وتدوین شناسنامه ونقشه فرایندها
10- تدوین خط مشی سازمان،اهداف کیفی وعملیاتی کردن استراتژي ها درحوزه هاي مختلف سازمان
11- مهندسی مجدد وعارضه یابی سازمان،ارائه راهکارهاي بهبود عملکرد وافزایش بازدهی سازمان
12- حذف یا کاهش نارسایی هاي سیستمی وعملکردي،فعالیتهاي موازي،اضافی وفاقد ارزش افزوده
13- پیاده سازي اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه وتعریف واجراي پروژه هاي بهبود مستمر
14- تشکیل و هدایت جلسات جلسات کمیته فنی، تولید، کیفیت و برنامه ریزي
15- ارائه مشاوره در زمینه سیستم هاي مدیریت کیفیت ونظارت بر حسن اجراي فرایندها،روشهاي اجرایی ودستورالعمل ها
16- تحلیل داده هاي آماري و نظارت بر اجراي ابزارهاي کیفی نظیر SPC,MSA و …
17- اعلام یافته ها ونتایج ممیزي ها به مدیریت و واحدهاي مربوطه وصدور اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه ویا اقداماتی در جهت رفع عدم انطباق هاي اعلام شده
18- نظارت بر سیستم گزارش دهی مستمر اهداف کیفی
19- نظارت بر اجراء و اطمینان از کفایت برنامه هاي آموزشی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت
20- همکاري با تیم جهت تهیه مدارك تکوین محصول CFT (SQA)
در سطح سازمان CFT 5،اقدام اصلاحی پیشگیرانه وبه طور کلی همکاري در قالب تیم هاي s، 21 . شرکت در کمیته هاي بهبود مستمر
22- تهیه گزارش روند شاخصهاي فرایندي مربوطه وجمع بندي وتحلیل طبق ماتریس گزارشات
و پیگیري دریافت و توزیع نتایج ممیزیها CB 23 . همراهی با ممیزان مشتري و ممیزان
24- تهیه گزارشات ورودي بازنگري مدیریت با همکاري کلیه واحدها وپیگیري اجراي مصوبات جلسات بازنگري مدیریت
25- جمع آوري اطلاعات وتحلیل هزینه هاي کیفیت
26- سازماندهی وظایف پرسنل تحت امر و تهیه و تدوین ساختار سازمانی وشرح وظایف و بازنگري آن در مواقع لزوم
27- مدیریت و سرپرستی پرسنل زیر مجموعه وتایید مرخصی و کارکرد پرسنل
28- تعامل و همکاري سازنده با دیگر واحدها
29- ارائه مشورت به مافوق
30- رعایت اصل بهداشت و ایمنی در محیط کار
31- رعایت نظم و انضباط در محیط کار
32- انجام سایر وظایف محوله از سوي مافوق
– استان و شهر مورد نیاز: اصفهان

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال و یا با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.

   

برچسب ها : استخدام کارشناس تضمین کیفیت

استخدام کارشناس تضمین کیفیت در شرکت توان جم

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های خبری بصورت خودکار جمع آوری شده است در صورت هرگونه مشکل با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

کانال تلگرام سایت

خبرهای تازه